michael kneffel
fotografie
Kabakov
Ilya und Emilia Kabakov


1 / 1